Paper Information


Title ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠠᠮᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ《ᠭᠠᠭᠴᠠᠬᠠᠨ ᠨᠠᠪᠴᠢ》ᠬᠠᠶᠢᠷ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠤᠮᠳᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠭᠡᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ — ᠺᠠᠩ ᠵᠢᠨ ᠰᠢᠩ ᠤᠨ《ᠭᠠᠭᠴᠬᠠᠨ ᠨᠠᠪᠴᠢ》ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠦᠪᠦᠷᠢ ᠵᠢ ᠣᠩᠰᠢᠭᠠᠳ
Creator ᠦᠷᠭᠦᠨ
Keyword ᠺᠠᠩ ᠵᠢᠨ ᠰᠢᠩ;《ᠭᠠᠭᠴᠠᠬᠠᠨ ᠨᠠᠪᠴᠢ》ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠦᠪᠦᠷᠢ; ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ; ᠬᠠᠶᠢᠷ ᠠ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯᠭᠡ
Abstract ᠺᠠᠩ ᠵᠢᠨ ᠰᠢᠩ ᠪᠣᠯ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠲᠤ ᠵᠢᠩᠭᠢᠨᠢ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠲᠠᠢ ᠮᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠠᠪᠢᠶᠠᠰ ᠲᠠᠢ ᠰᠢᠯᠦᠭᠴᠢ ᠮᠦᠨ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠲᠡᠬᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠠ ᠮᠦᠷ᠂ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠮᠵᠢ ᠲᠣᠷᠰᠢᠯᠭ᠋ ᠠ᠂ ᠰᠠᠷᠠᠭᠤᠯ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ ᠵᠦᠩᠨᠡᠯ ᠪᠣᠯᠬᠤᠶᠢᠴᠠ ᠤᠶᠠᠩᠭ᠋ ᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭᠯᠠᠯ᠂ ᠤᠶᠤᠨᠴᠢ ᠪᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠰᠢᠷᠠᠯ ᠨᠢ ᠪᠦᠷ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ ᠡ ᠪᠡᠷ ᠵᠢᠡᠨ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠡᠴᠡ ᠰᠢᠭᠤᠳ᠂ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠡᠴᠡ ᠪᠣᠳᠠᠲᠠᠢ᠂ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠡᠴᠡ ᠦᠨᠡᠨᠴᠢ ᠬᠠᠶᠢᠷ ᠠ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯᠭᠡ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠡᠴᠡ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠭᠡᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠵᠢᠡᠷ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠠᠨᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ᠂ ᠠᠮᠢ ᠨᠠᠰᠤ᠂ ᠠᠬᠤᠢ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠳᠤ ᠠᠩᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠶᠢᠷ ᠠ ᠪᠡᠨ ᠬᠠᠷᠠᠮ ᠦᠭᠡᠢ ᠡᠷᠭᠦᠬᠦ ᠵᠢ ᠬᠦᠭᠡᠭᠡᠴᠡᠯᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠢ ᠨᠢ ᠣᠯᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠨ᠌ ᠡ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2006年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn