Paper Information


Title ᠸᠠᠯᠲ᠂ᠡᠾᠢᠲ᠋ᠮᠠᠨ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠤᠳᠤ ᠦᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠯᠤᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ
Creator ᠮᠡᠷᠭᠡᠯ; ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ
Keyword ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠣᠳᠤ ᠦᠶ ᠠ; ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ;᠋ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠦᠭ;ᠸᠠᠯᠲ᠂ᠡᠾᠢᠲ᠋ᠮᠠᠨ;ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ
Abstract ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠯᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ 《ᠸᠠᠯᠲ᠂ᠡᠾᠢᠲ᠋ᠮᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠠᠪᠤᠯᠳᠠ》 ᠨᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠱᠠᠲᠤ ᠵᠢ ᠲᠠᠮᠵᠢᠪᠠ᠃20ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ 30.40ᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠪᠤᠯ ᠡᠬᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠲᠤ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠨᠯᠢᠭ ᠦᠵᠡᠯ᠂ ᠠᠷᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠯ ᠡᠷᠭᠡ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡ ᠪᠤᠯ ᠬᠦᠯᠢᠶᠠᠨ ᠠᠪᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠭ;1949ᠣᠨ ᠡᠴᠡ 1976ᠣᠨ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯᠡᠬᠢ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯ ᠦᠷᠨᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠲᠤ᠂ ᠡᠷᠭᠡ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡ᠂ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠴᠢ᠂ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ0ᠤ ᠮᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠯ ᠪᠤᠯ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠪ;1978ᠣᠨ ᠡᠴᠡ 1992ᠬᠦᠷᠲᠡᠯᠡᠬᠢ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠱᠠᠲᠤ᠂ ᠬᠦᠯᠢᠶᠠᠨ ᠠᠪᠤᠯᠲᠠ ᠨᠢ 《 ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠢᠵᠠᠮ》 ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠡᠭᠠᠯ ᠬᠠᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠢᠢᠡᠷ ᠲᠦᠪᠯᠡᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠴᠡᠭ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠠᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2019年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn