Paper Information


Title ᠡᠶ ᠠ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠤᠷᠤᠬᠤ᠄ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡ ᠡᠴᠡ ᠬᠡᠯᠡᠴᠡᠨ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ ᠠ
Creator ᠵ᠂ ᠬᠦᠷᠯᠡᠪᠡᠭᠠᠲᠤᠷ
Keyword 《 ᠡᠶ ᠠ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠤᠷᠤᠬᠤ》; ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡ; ᠬᠡᠯᠡᠴᠡ
Abstract 《 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ》 ᠳ᠋ᠤ ᠬᠢ 《ᠡᠷ ᠡ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠤᠷᠤᠬᠤ》 ᠭᠡᠬᠦ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡ ᠨᠢ 《ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ》 ᠵᠢᠴᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠢᠰᠢᠬᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠳ ᠲᠤ 《ᠡᠶᠡᠲᠦᠯᠳᠦᠬᠦ ᠦᠢᠯᠡ ᠪᠤᠶᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠡᠶ ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ》᠂《ᠠᠶᠠᠲᠤᠭᠰᠡᠨ ᠢᠢᠡᠷ ᠪᠤᠯᠬᠤ》᠂ 《ᠲᠠᠢᠯᠠᠨ ᠲᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠬᠤ《 ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠪᠦᠷᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠬᠤ ᠤᠭ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠨᠢ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠡᠢ ᠪᠠ ᠬᠡᠪᠰᠢᠭᠰᠡᠨ ᠤ ᠢᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ《 ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ》 ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠲᠤ ᠬᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠭᠤᠢᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠭ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠵᠢᠴᠢ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠵᠢ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠵᠦ᠂ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ ᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠪᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2016年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn