Paper Information


Title ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠬᠠᠨ ᠤ ᠤᠩᠭᠤᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠬᠦᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠡᠷᠢᠨ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ
Creator ᠰᠠᠢᠰᠢᠶᠠᠯ
Keyword ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠬᠠᠨ; ᠤᠩᠭᠤᠨ ; ᠬᠦᠰᠢᠶ᠎ᠠ
Abstract 《ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠲᠤᠨᠤᠮᠠᠯ ᠨᠡᠷᠡᠳᠤ ᠰᠤᠳᠤᠷ》 ᠲᠤ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠡᠰᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭ ᠢ《 ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠮᠤᠭᠠᠢ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠬᠡᠯᠡᠷ ᠰᠡᠷᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠪᠡᠨ ᠶᠢᠰᠤᠨ》 ᠬᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠴᠠᠭ ᠪᠤᠯ ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠸᠠᠨ ᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠰᠤᠳᠤᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠤ 12ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 19 ᠪᠤᠶᠤ ᠨᠠᠢᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ 1582ᠤᠨ ᠤ 1 ᠳ᠋ᠤᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 1992年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn