Paper Information


Title ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠷᠭᠤ ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠳᠡᠬᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠯᠠᠲᠠ ᠪᠠ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠯ
Creator ᠪ᠂ ᠳᠠᠸᠠᠳᠠᠭᠪᠠ
Keyword ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠷᠭᠤ ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ; ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ; ᠬᠠᠢ᠌ᠯᠠᠲᠠ; ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠯ
Abstract ᠳᠤᠰ 《ᠬᠠᠢ᠌ᠯᠠᠲᠠ ᠪᠠ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠯ》 ᠳᠤ ᠬᠦᠯᠦᠨ ᠪᠤᠢ᠌ᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ 《ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ》ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠭᠡᠭᠡᠷ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠨᠤᠳᠠᠯᠠᠨ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠪᠡ᠃ ᠴᠢᠩᠬᠢᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠂ ᠬᠠᠢ᠌ᠨ ᠢᠯᠠᠷᠠᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠲᠤᠷᠪᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠪᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠪ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠳᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠳᠤᠷ ᠠ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠨ ᠦ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠪᠠᠳᠤᠯᠠᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠶᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠨᠨ ᠲᠦᠷᠺ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠬᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠴᠸ ᠵᠸᠦ ᠠᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠯᠠᠭᠷᠤᠪᠠᠭ᠌ ᠡᠴᠡ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠦ ᠯᠢᠶᠤᠤ ᠬᠦᠷᠦᠨ ᠦ ᠦᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠤᠢ᠌ᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠦ ᠪᠤᠯᠤᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠳᠠᠭᠠᠮᠠᠭᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠡᠨᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠶᠢ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠬᠦᠰᠡᠯᠲᠡ ᠪᠡᠨ ᠳᠠᠯᠪᠢᠪᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古大学学报 2001年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn