Paper Information


Title ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠤ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠨᠡᠢᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠭᠸᠨ ᠰᠦᠸᠸ᠂ ᠲᠠᠯᠠᠨᠬᠤᠶᠠᠷ
Keyword ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ᠂ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠢ᠂ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠠᠳᠠᠯ ᠡ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠶᠤᠤ ᠡᡁᠸ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠲᠤᠰᠬᠤᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠰᠡᠨ ᠲᠡᠤᠭᠡ᠂ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠳᠠ᠂ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ  ᠵᠠᠷᠭᠡ ᠭᠤᠷᠪᠡᠨ ᠲᠠᠯ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠡᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠡᠮᠵᠢᠨ᠂ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠠᠬᠤ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠨᠠᠡᠢᠭᠡᠮ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠲᠦᠭᠦᠮ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠯᠳᠠ ᠬᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠡᠢᠨ᠌ ᠡ᠃ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠯᠳᠠ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠨᠡᠢᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯᠳᠠ ᠵᠢ ᠲᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠨ ᠲᠤᠰ ᠤᠷᠤᠨ ᠪ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠬᠦᠨᠳᠤ ᠨᠤᠴᠢᠳᠠᠢ ᠡᠪᠳᠡᠭᠳᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠡᠢᠢᠮᠦ ᠡᠴᠨ ᠲᠠᠷᠢᠨ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢᠳᠡᠢ ᠠᠷᠭ᠋ ᠡ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ ᠡ ᠠᠪᠴᠦ ᠰᠡᠢᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯᠳᠠ ᠪᠡᠨ ᠲᠤᠷᠠᠳᠴᠡᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2003年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn