Paper Information


Title ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ 《ᠬᠠᠨ ᠰᠢᠦ ᠢᠩ》᠋ ᠦᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ
Creator ᠬᠠᠢ᠌ᠲᠠᠩ
Keyword ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ; ᠬᠠᠨ ᠰᠢᠦ ᠢᠩ; ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠯ; ᠪᠠᠢ᠌ᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ
Abstract ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ 《ᠬᠠᠨ ᠰᠢᠦ ᠢᠩ》ᠪᠤᠯ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷᠲᠦ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠲᠤᠷᠠᠬᠢ ᠰᠤᠩ᠋ᠭᠤᠳᠠᠭ ᠴᠢᠨᠠᠷᠲᠠᠢ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠦ ᠬᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ 《ᠬᠠᠨ ᠰᠢᠦ ᠢᠩ》ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠣᠳᠣᠬᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ ᠢ ᠰᠤᠨᠤᠰᠳᠠᠭ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ᠂ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠰᠤᠨᠤᠰᠳᠠᠭ ᠲᠠᠯᠠᠪᠤᠷ᠂ ᠰᠤᠨᠤᠰᠳᠠᠭ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ᠂ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠬᠤ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ᠂ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠵᠤ ᠰᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ᠂ ᠳᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠡᠰᠡᠭᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩ᠋ᠭᠤᠢᠯᠠᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠪᠡ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2011年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn