Paper Information


Title ᠠᠯᠤᠨᠭᠤᠤ ᠠ ᠡᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠢᠢᠡᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠮᠤᠭ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠵᠢᠴᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠠᠴᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ
Creator ᠲᠠᠮᠢᠷᠲᠤ
Keyword ᠠᠯᠤᠨᠭᠤᠤ ᠠ ᠡᠬᠡ ;ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠢᠢᠡᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠮᠤᠭ ;ᠠᠴᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ
Abstract ᠠᠯᠤᠨᠭᠤᠤ ᠠ ᠡᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠢᠢᠡᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠮᠤᠭ ᠪᠣᠯ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠭᠤᠷ ᠪᠢᠴᠢᠭ《ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ》 ᠳᠤ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠨᠡᠩ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯᠲᠠᠢ ᠨᠢ 《ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠦᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠭᠷᠢᠯᠢᠭ ᠬᠦᠪᠡᠭᠦᠨ》——ᠴᠢᠩᠾᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠯᠦᠨ ᠦᠵᠢᠨ ᠠᠯᠤᠨᠭᠤᠤ ᠠ ᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠦᠭᠡᠳ ᠢᠢᠡᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠮᠤᠭ ᠢ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯᠴᠢ ᠪᠡᠷ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠭᠠᠳ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠠᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠢᠮ ᠨᠠᠨᠳᠢᠨ ᠦᠪ ᠬᠦᠷᠦᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠬᠢᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠤᠯᠠᠮ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠨᠢ 《ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ》 ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠰᠠ ᠤᠯᠵ ᠤᠩᠰᠢᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古师范大学学报 1983年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn