Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ《ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ》ᠭᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠷᠰᠢᠶ ᠠ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠨᠡᠷ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠯᠲᠠ
Creator ᠨᠠᠳᠮᠢᠳ
Keyword 《ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ》 ᠦᠩᠬᠡ; ᠬᠤᠷᠢᠰᠶ ᠠ ᠵᠢᠩᠢᠨᠢ ᠨᠡᠷ ᠡ; ᠵᠦᠢᠷᠯᠡᠯ; ᠤᠷᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯ; ᠭᠡᠢᠢᠰᠪᠦᠷᠢ ᠲᠦᠷᠦᠯ; ᠤᠳᠬ ᠠ
Abstract ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ 《ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ》 ᠭᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡ ᠪᠤᠯ 《 ᠭᠠᠯ ᠪᠠ ᠴᠢᠰᠤ ᠮᠡᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡ ᠵᠢ ᠵᠢᠭᠠᠬᠤ》 ᠭᠡᠬᠦ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠰᠠ 《ᠶᠠᠭᠤᠮᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠵᠤᠷᠢᠭᠲᠠᠢ᠂ ᠬᠤᠭᠤᠰᠤᠨ ᠢ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠬᠦ᠂ ᠨᠢᠷᠠᠢ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠬᠦ᠂ ᠲᠤᠭᠰᠢᠨ ᠰᠢᠷᠦᠭᠡᠨ᠂ ᠬᠡᠷᠴᠡᠭᠡᠢ ᠪᠠᠯᠮᠠᠳ ᠢ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠬᠦ》 ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠯᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠠᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠢᠷᠯᠡᠯ᠂ ᠤᠷᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠬᠡᠢᠢᠰᠪᠦᠷᠢ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ 《ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ》 ᠭᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠷᠢᠰᠶ ᠠ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠨᠡᠷ ᠡ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠯᠲᠠ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2017年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn