Paper Information


Title ᠠᠷᠵᠡᠢ ᠤᠯᠢᠶᠠᠰᠤᠨ ᠠᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ 19 ᠳ᠋ᠤᠭᠡᠷ ᠠᠭᠤᠢ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ G6 ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠤ ᠵᠢ ᠤᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ
Creator ᠡᠩᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ
Keyword ᠠᠷᠵᠡᠢ ᠤᠯᠢᠶᠠᠰᠤᠨ ᠠᠭᠤᠢ; 19 ᠳ᠋ᠤᠭᠡᠷ ᠠᠭᠤᠢ ; G6 ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠤ
Abstract ᠶᠡᠭᠡ ᠵᠤᠤ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠳᠤᠭ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠪᠤᠰ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠵᠡᠢ ᠤᠯᠢᠶᠠᠰᠤᠨ ᠠᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ 19 ᠳ᠋ᠤᠭᠡᠷ ᠠᠭᠤᠢ ᠳᠤ ᠤᠢᠭᠤᠷᠵᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯᠳᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠤ ᠨᠤᠬᠦᠳ ᠨᠠᠯᠢᠶᠡᠳ ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠦ ᠪᠤᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 1990年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn