Paper Information


Title ᠠᠨᠳᠠᠢ ᠳᠤ ᠬᠢ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠯ
Creator ᠪᠣᠣ ᠵᠢᠨ ᠱᠠᠨ
Keyword ᠠᠨᠳᠠᠢ ; ᠲᠣᠮᠤᠭ ᠵᠦᠢ; ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷᠯᠢᠭ ᠲᠣᠣᠯᠢ
Abstract ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠠᠨᠳᠠᠢ ᠳᠤ ᠬᠢ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠵᠢ ᠠᠨᠳᠠᠢ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠬᠤ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠢᠯᠡᠷᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠬ᠋ ᠠ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠂ᠲᠣᠬᠢᠶ ᠠ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ᠂ ᠦᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠯ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠵᠢ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤᠤᠯᠢᠰ ᠪᠠ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠤᠭ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠴᠡ᠂ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠬᠣᠯᠪᠤᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠌ ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2012年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn