Paper Information


Title ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠦᠭᠡᠰ ᠤᠨ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠦᠭᠡᠰ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦ ᠠᠪᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢᠯᠦᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠭᠤ‍ • ᠵᠤᠷᠢᠭᠳᠤ
Keyword ᠦᠭᠡᠰ ᠤᠨ ᠠᠢᠮᠠᠭ; ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠰ
Abstract ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠦᠭᠡᠰ ᠤᠨ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠦᠭᠡᠰ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠲᠠᠮᠡᠢ ᠵᠢᠭᠳᠡ᠂ ᠲᠠᠮᠢ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠪᠢᠰᠢ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠦ᠂ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳᠤ ᠠᠪᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢᠯᠤᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 1991年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn