Paper Information


Title ᠪᠡᠯᠡᠭ ᠤᠨ ᠨᠡᠢ᠌ᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠦ ᠵᠢᠱᠢᠶᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ ᠡ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠤᠶᠤᠨᠳᠠᠯᠠᠢ
Keyword ᠪᠡᠯᠡᠭ; ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠤᠶᠤᠯ ; ᠨᠡᠢ᠌ᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ 
Abstract ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠴᠢᠨ  ᠦ ᠵᠢᠱᠢᠶᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ ᠡ ᠪᠡᠯᠡᠭ ᠤᠨ ᠨᠡᠢ᠌ᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠢ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠂ ᠨᠡᠢ᠌ᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠴᠡ ᠪᠠ ᠶᠤᠰᠤ ᠰᠤᠷᠳᠠᠬᠤᠨ ᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠨ ᠵᠠᠳᠠᠯᠪᠠᠯ᠂ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ  ᠤᠨ ᠨᠡᠢ᠌ᠭᠡᠮ᠋ ᠳᠤ ᠪᠡᠯᠡᠭ ᠨᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠶᠡᠬᠡ ᠨᠡᠢ᠌ᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠦ ᠡᠭᠦᠷᠬᠡᠴᠢᠯᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ᠋  ᠮᠡᠳᠡᠵᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2010年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn