Paper Information


Title ᠬᠠᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠳᠤᠬ ᠲᠥ ᠬᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠪᠠ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠶᠠᠷᠢᠶ ᠠ-ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠶᠢᠡᠷ ᠰᠡᠳᠤᠪᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠪᠤ‍᠂ ᠮᠠᠨᠯᠢᠶᠠᠩ
Keyword ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ; ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠰᠤᠶᠤᠯ; ᠥᠨᠳᠥᠰᠥᠳᠡᠨ ᠤ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ; ᠬᠡᠯᠡ ᠶᠠᠷᠢᠶ ᠠ
Abstract ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢ  ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠳᠤᠬ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠭᠦᠷᠦᠨ ᠳᠤ ᠠᠵᠤ ᠲᠦᠷᠦᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠤ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠬ ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢ ᠡᠯᠳᠡᠪ ᠠᠷᠭ᠋ ᠠ ᠵᠠᠮ ᠶᠢᠡᠷ ᠰᠤᠷᠳᠠᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠤᠬᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠮᠥᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠠᠴᠢᠶᠠᠯᠬᠴᠢ ᠪᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠡᠬᠡ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠠᠨ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠲᠡᠬᠡᠳᠦᠯᠡᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠬᠡᠨ ᠬᠥᠭ᠍ᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠋ ᠠ ᠲᠡᠳᠡ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠋ ᠠ ᠪᠠ ᠥᠨᠳᠥᠰᠥᠳᠡᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠥᠵᠡᠯ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠬᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠬᠴᠢ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠶᠢᠨ᠌ ᠠ ᠡᠮᠥᠨ᠌ ᠡ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠋ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠢᠹᠥ ᠪᠠ ᠲᠤᠤᠺᠢᠤ‍ ᠳᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠯᠢᠮ ᠳᠤ᠂ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠨᠢᠬᠡ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠵᠢᠴᠢ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠤ ᠦᠷ ᠡ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠯᠳᠠ ᠬᠢᠵᠦ ᠥᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠌ ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2010年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn