Paper Information


Title ᠢᠨᠵᠠᠨᠨ᠋ᠠᠰᠢ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦᠨ ᠰᠤᠷᠭ᠋ᠠᠯ
Creator ᠤᠶᠤᠩᠭ᠋ᠤᠤ᠎ᠠ
Keyword
Abstract ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠦ ᠢᠨᠵᠠᠨᠨ᠋ᠠᠰᠢ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦᠨ ᠰᠤᠷᠭ᠋ᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ᠂ ᠢᠨᠵᠠᠨᠨ᠋ᠠᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠤᠰᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠣᠨᠴᠤᠭ᠋ᠤᠢ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠷᠳᠠᠨ᠂ ᠢᠨᠵᠠᠨᠨ᠋ᠠᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦᠨ ᠰᠤᠷᠭ᠋ᠠᠯ ᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠦᠬᠦᠴᠡᠯ ᠪᠤᠯᠤᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦᠨ ᠰᠤᠷᠭ᠋᠋ᠠᠯ ᠢ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠤᠭ ᠵᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠭ᠋ᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠠᠳᠠ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠳᠦ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦᠨ ᠰᠤᠷᠭ᠋ᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ ᠳᠤᠰᠬᠠᠯ ᠢ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠭ᠋ᠠᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 1997年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn