Paper Information


Title 《ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ》 ᠤ 215ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠢ ᠨᠠᠷᠢᠪᠴᠢᠯᠠᠨ ᠦᠬᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠪᠦᠷᠢᠨᠪᠠᠲᠤ
Keyword 《ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ》;215ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ
Abstract 《ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ》 ᠤ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠭᠠᠯᠠᠢᠭᠯᠠᠯ ᠡᠭᠡ ᠳ᠋ᠤ《ᠪᠠᠰᠠ ᠦᠬᠢᠨ ᠤᠷᠤᠭ ᠢᠢᠡᠨ ᠰᠣᠶᠤᠷᠬᠠᠯ ᠦᠬᠦᠶ ᠠ ᠬᠡᠮᠡᠪᠡ》 ᠭᠡᠬᠦ ᠦᠭᠦᠯᠡᠪᠦᠷᠢ ᠵᠢ 214ᠳ᠋ᠤᠭᠡᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠴᠦᠰ ᠲᠦ ᠪᠠ ᠪᠦᠬᠦᠯᠢ 215ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠠᠯᠭᠠᠰᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠲᠠᠪᠠᠲᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠣᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠳ ᠤᠯᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠢᠢᠡᠷ ᠲᠠᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠵᠢ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠵ ᠤᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠴᠦ ᠮᠦᠨ ᠯᠡ ᠮᠠᠳᠠᠭ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠶᠣᠮ᠃.
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2019年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn