Paper Information


Title ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠲᠡᠬᠢ ᠲᠦᠷᠰᠤ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠭ᠋ᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠠ ᠮᠦᠷ- ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠱᠢᠶᠠᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ
Creator ᠴᠡᠯᠡᠬᠡᠷ
Keyword ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ; ᠲᠦᠷᠰᠤ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠭ᠋ᠠᠯ; ᠤᠯᠠ ᠮᠦᠷ
Abstract ᠲᠦᠷᠰᠤ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠭ᠋ᠠᠯ ᠨᠢ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠤᠷᠠᠨ ᠲᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠵᠦ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠤᠬᠦ ᠲᠡᠷᠡ ᠴᠠᠭ ᠡᠴᠨ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯᠬᠢᠳᠡᠨ ᠤ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠯᠠᠷᠠᠰᠢ ᠦᠬᠡᠢ ᠭᠠᠢᠭᠠᠮᠰᠢᠭᠳᠤ ᠤᠯᠠ ᠮᠦᠷ ᠶᠢᠡᠷ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠨ᠋ᠡ ᠨᠢ ᠰᠢᠳᠢᠳᠤ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ᠂ ᠲᠤᠮᠤᠭ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠪᠤᠳᠠᠳᠠᠢᠴᠢᠯᠡᠨ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠡᠳ᠂ ᠬᠤᠵᠢᠮ ᠤᠨ ᠬᠦᠰᠡᠬᠦᠢᠴᠢ ᠦᠵᠡᠯ᠂ ᠠᠬᠤᠢᠴᠢ ᠦᠵᠡᠯ ᠂ ᠤᠳᠤᠬᠢᠴᠢ ᠪᠦᠯᠦᠭᠳᠡᠨ ᠤ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠳᠤ ᠴᠦ ᠲᠤᠰᠭᠠᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠤᠯᠵᠦ ᠂ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠦᠳᠤᠭᠡᠬᠦ ᠵᠢᠮ᠎ᠠ ᠶᠤᠰᠤ ᠪᠡ ᠭᠤᠤ᠎ᠡ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠠᠢ ᠪᠤᠯᠵᠦ ᠬᠦᠭᠵᠢᠵᠡᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2014年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn