Paper Information


Title ᠨᠠᠢᠭᠡᠮ ᠵᠢᠷᠤᠮ ᠤᠨ ᠦᠵᠠᠯ ᠰᠠᠨ᠋ᠠᠭ᠎ᠡ ᠶᠤᠰᠤ ᠮᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠭ᠋ᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠵᠢ ᠡᠷᠭᠡᠪᠰᠢ ᠴᠢᠩᠭᠠᠳᠬᠠᠬᠤ ᠬᠷᠡᠭᠳᠡᠢ
Creator ᠴᠢ ᠰᠢᠤ ᠬᠤᠧᠠ
Keyword
Abstract
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 1998年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn