Paper Information


Title 《ᠬᠦᠬᠡ ᠰᠤᠳᠤᠷ》 ᠲᠤ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠭᠦᠷ ᠦᠭᠡ ᠪᠡ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠯ
Creator ᠪᠤᠶᠠᠨᠨᠡᠮᠡᠬᠦ
Keyword 《ᠬᠦᠬᠡ ᠰᠤᠳᠤᠷ》; ᠬᠡᠮᠵᠢᠭᠦᠷ ᠦᠭᠡ; ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠯ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠷᠢᠳᠭᠡᠯ᠂ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢᠯᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ᠂《 ᠬᠦᠭᠡ ᠰᠤᠳᠤᠷ》 ᠲᠤ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠬᠦᠷ ᠦᠭᠡ ᠪᠡ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠦᠭᠡ ᠪᠤᠶᠤ ᠦᠢᠯᠡ ᠦᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠋ᠳᠠᠯ ᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠳ ᠬᠡᠮᠵᠢᠬᠦᠷ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠦᠢᠯᠡᠳᠤᠯ᠂ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠵᠢ ᠨᠢ ᠲᠤᠳᠤᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠵᠢ ᠵᠤᠷᠢᠪᠡ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2017年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn