Paper Information


Title ᠡᠸᠡᠩᠬᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠤᠭᠠᠨ ᠦ -tan,-ten ᠳᠠᠭᠠᠪᠤᠷᠢ ᠪᠠ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠤᠭᠠᠨ ᠦ -tan,-ten ᠳᠠᠭᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠯ
Creator ᠳ᠂ ᠰᠸᠷᠡᠨᠪᠠᠳᠤ
Keyword ᠡᠸᠡᠩᠬᠢ ᠬᠡᠯᠡ ; ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡ ; ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠤᠭᠠᠨ ᠦ ᠳᠠᠭᠠᠪᠤᠷᠢ
Abstract ᠡᠸᠡᠩᠬᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠤᠭᠠᠨ ᠦ -tan,-ten ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠳᠠᠭᠠᠪᠤᠷᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠪᠦᠭᠡᠳ《ᠳᠡᠨᠳᠡᠬᠢ ᠬᠥᠮᠥᠰ》ᠭᠡᠬᠦ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠭᠤᠤᠯ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠂ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠰᠠ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠢ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠬᠥᠮᠥᠰ ᠭᠡᠬᠦ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠦ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠤᠭᠠᠨ ᠦ -tan,-ten ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠠᠭᠠᠪᠤᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠠᠪᠢᠶᠠᠨ ᠦ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠠ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠲᠤ ᠪᠡᠨ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠠᠳᠠᠯᠢᠪᠳᠤᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ ᠭᠠᠷᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ 
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2007年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn