Paper Information


Title 《ᠽᠠᠶ ᠠ ᠪᠠᠨᠳᠢᠳᠠ》ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠨᠤᠮ ᠤᠨᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠪᠤᠷᠢ ᠳᠤ ᠬᠢ ᠯᠤᠪᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠦᠶ ᠡ ᠰᠦᠯᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠨᠳᠡᠭᠦᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠮᠦᠷᠡᠨ
Keyword 《ᠽᠠᠶ ᠠ ᠪᠠᠨᠳᠢᠳᠠ》;ᠯᠤᠪᠰᠠᠩ ; ᠦᠶ ᠡ ᠰᠦᠯᠵᠢᠯ 
Abstract ᠤᠢ᠌ᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌᠂ ᠳᠡᠦᠬᠡᠨ ᠴᠡᠳᠢᠭ ᠤᠤᠨ ᠤᠨ ᠳᠤᠳᠤᠷ ᠠ ᠠᠳᠠᠯᠢᠬᠠᠨ ᠨᠡᠷ ᠠ ᠲᠠᠢ᠂ ᠡᠰᠡᠭᠦᠯ ᠠ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠴᠤᠯᠠ ᠲᠠᠢ᠂ ᠨᠡᠩ ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠢᠯᠠᠨ ᠡᠬᠡᠬᠡ ᠠᠳᠠᠯᠢᠬᠠᠨ ᠨᠡᠷ ᠠ ᠴᠤᠯᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠨᠠᠯᠢᠶᠠᠳ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭ᠂ ᠡᠨᠡ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠦ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠬᠤᠳᠬᠤᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠡᠨᠳᠡᠬᠦᠷᠡᠬᠦ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠡᠩ ᠤᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃ ᠳᠡᠬᠡᠪᠡᠯ ᠡᠳᠡᠬᠡᠷ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ ᠠ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠶ ᠠ ᠰᠦᠯᠵᠢᠯ᠂ ᠴᠠᠳᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠤᠯᠠᠮ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢ ᠤᠢᠯᠠᠭᠠᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠶ ᠠ ᠬᠡᠪᠡᠯ ᠳᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠠᠬᠤᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠳᠡᠦᠬᠡᠳᠦ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠲᠠ ᠡᠴᠡ ᠤᠴᠢᠵᠤ ᠳᠠᠨᠢᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤᠲᠠᠢ᠃ ᠲᠤᠰ ᠥᠭᠥᠯᠡᠯ ᠳᠤ 《ᠽᠠᠶ ᠠ ᠪᠠᠨᠳᠢᠳᠠ》ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠨᠤᠮ ᠤᠨᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠪᠤᠷᠢ ᠳᠤ ᠬᠢ ᠯᠤᠪᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠦᠶ ᠡ ᠰᠦᠯᠵᠢᠯ ᠋ ᠤᠨ ᠡᠨᠳᠡᠭᠦᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠥᠭᠥᠯᠡᠪᠡ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2010年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn