Paper Information


Title ᠵᠤᠤᠨᠠᠢ ᠶᠢᠨ《ᠵᠠᠩᠭᠠᠷ》 ᠲᠡᠬᠢ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ ᠪᠦᠷᠢᠯᠲᠦᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠡᠬᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ
Creator ᠵᠤᠯᠠᠴᠡᠴᠡᠭ᠌
Keyword ᠵᠠᠩᠭᠠᠷᠴᠢ ᠵᠤᠤᠨᠨᠠᠢ;《ᠵᠠᠩᠭᠠᠷ》; ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ; ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠤᠭ
Abstract ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠮᠣᠨᠭᠤᠯ ᠤᠷᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠶᠢᠷᠳᠢᠨᠴᠦ ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠯ ᠤᠨ ᠨᠣᠮᠯᠠᠯ ᠨᠢ ᠠᠮᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢᠢᠡᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠡᠳᠬᠢᠬᠦᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 中国蒙古学 2017年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn