Paper Information


Title 《ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ》᠋ ᠤ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠨᠦᠬᠦᠴᠡᠯ-《ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ》᠋ ᠢ ᠰᠤᠷᠴᠤ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠱᠢᠶᠠᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ
Creator ᠵ‍ • ᠬᠦᠷᠡᠯᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ
Keyword 《ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ》; ᠲᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠨᠦᠬᠦᠴᠡᠯ; 《 ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ》᠋ ᠶᠢᠡᠷ 《ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ》 ᠢ ᠲᠠᠢ᠋ᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠡᠬᠤ
Abstract 《ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ》(《ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ》 ᠭᠡᠵᠦ ᠲᠦᠬᠦᠮᠴᠢᠯᠡᠨ᠎ᠠ) ᠤ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠳᠤ ᠲᠤᠯᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌᠂ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠮᠠᠲ᠋ᠸᠷᠢᠶᠠᠯ᠂ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠬᠡᠯᠡ᠂ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠵᠠᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠨᠦᠬᠦᠴᠡᠯ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠳᠠᠭ ᠪᠦᠭᠡᠳ《 ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ》᠋ ᠤ ᠬᠢᠳᠡᠳ ᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠳᠠᠮᠠᠯ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠶᠡᠷᠤᠩᠬᠡᠢ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠴᠢ《 ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ》᠋ ᠤ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠠᠴᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ᠂ ᠯᠤᠬᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ᠂ ᠦᠭᠦᠯᠡᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠᠮ ᠬᠡᠯᠡᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠳᠤᠴᠡ ᠵᠠᠷᠭᠡ ᠴᠤ《 ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ》 ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠲᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠨᠦᠬᠦᠴᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢ᠋ᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2017年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn