Paper Information


Title ᠵᠠᠳᠠᠭ᠋ᠠᠢ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠦᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠤᠷᠰᠢᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠯᠠᠰᠤᠭᠮ᠎ᠠ
Keyword ᠵᠠᠳᠠᠭ᠋ᠠᠢ ᠰᠢᠯᠦᠭ; ᠨᠠᠢᠷᠠᠭ᠋ᠤᠯᠤᠯ; ᠰᠢᠯᠦᠭ; ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠳᠠᠭ᠋ᠠᠭ᠋ᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ
Abstract ᠵᠠᠳᠠᠭ᠋ᠠᠢ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠪᠤᠯ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭ᠋ᠤᠯᠤᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠦᠨ ᠬᠤᠭ᠋ᠤᠷᠤᠨᠳᠤ ᠠᠴᠠ ᠮᠡᠨᠳᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠮᠠᠰᠢ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠢᠭ ᠮᠠᠶᠢᠭ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠵᠠᠳᠠᠭ᠋ᠠᠢ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠦᠨ ᠤᠬᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨ᠂ ᠵᠠᠳᠠᠭ᠋ᠠᠢ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭ᠋ᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠭ᠋ᠤᠷᠤᠨᠳᠤᠬᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠢᠯᠭ᠋ᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠵᠠᠳᠠᠭ᠋ᠠᠢ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠦᠨ ᠬᠤᠭ᠋ᠤᠷᠤᠨᠳᠤᠬᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠢᠯᠭ᠋ᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠴᠢ ᠵᠠᠳᠠᠭ᠋ᠠᠢ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠦᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠵᠤᠢᠯ ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠵᠦ᠂ ᠠᠮᠢᠳᠤᠯᠢᠭ ᠪᠤᠳᠠᠲᠤ ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠡ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠯᠲᠠ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯᠲᠡ ᠪᠡᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭ᠋ᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠵᠠᠳᠠᠭ᠋ᠠᠢ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠪᠤᠯ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠲ᠋ᠢᠯᠢ ᠮᠠᠶᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠳᠠᠭ᠋ᠠᠭ᠋ᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠮᠦᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠨᠤᠲᠠᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠴᠢᠷᠮᠠᠢᠪᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2002年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn