Paper Information


Title ᠢᠰᠢᠲᠠᠨᠽᠠᠨᠸᠠᠩᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠦᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠲᠠᠬᠢᠵᠤ ᠲᠤᠩᠭᠠᠬᠤ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠳᠤ
Creator ᠪᠦᠬᠡᠪᠤᠯᠤᠳ; ᠨ‍ · ᠬᠤᠷᠴᠠ
Keyword ᠢᠰᠢᠲᠠᠨᠽᠠᠨᠸᠠᠩᠵᠢᠯ; ᠬᠦᠷᠦᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ; ᠲᠠᠬᠢᠵᠤ ᠲᠤᠩᠭᠠᠬᠤ
Abstract ᠣᠳᠤᠬᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠯᠳᠠᠭᠠᠳ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠢᠰᠢᠲᠠᠨᠽᠠᠨᠸᠠᠩᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠦᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠵᠤᠢᠯ ᠪᠤᠢ᠃ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠢ ᠰᠢᠩᠰᠢᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢᠳᠬᠠᠵᠤ᠂ ᠤᠤᠯ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠡᠢ ᠪᠡᠨ ᠣᠢᠷ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠬᠦᠷᠦᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠲᠤᠩᠭᠠᠵᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠂ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠩᠬᠢᠮ ᠳᠤ ᠡᠯᠭᠦᠵᠦ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠡᠵᠡᠨ ᠬᠤᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠳ ᠳᠤ ᠪᠠᠷᠢᠮᠠᠯ ᠱᠤᠭᠤᠮᠠᠯ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠭᠢᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠡᠩ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠰᠠᠴᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2015年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn