Paper Information


Title ᠨᠤᠮ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠯ ᠢ ᠬᠢᠨᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠭᠤᠰᠢᠳᠠᠢ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ
Creator ᠪᠤᠤ ᠬᠤᠩ ᠢᠦᠢ
Keyword ᠨᠤᠮ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠯ; ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠯᠳᠡ; ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠮᠠᠷᠭᠤᠭᠠᠨ; ᠤᠬᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠭᠡ ᠦᠰᠦᠭ; ᠵᠢᠭᠢᠷᠢᠭ᠌᠍ ᠵᠢᠷᠤᠭ; ᠬᠢᠨᠠᠬᠤ
Abstract ᠨᠤᠮ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠯ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠰᠢᠯ᠂ ᠡᠮᠦᠨᠡᠭᠢ ᠦᠭᠡ᠂ ᠬᠤᠢ᠌ᠨᠠᠬᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ᠂ ᠲᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ᠂ ᠵᠢᠭᠢᠷᠢᠭ᠌ ᠵᠢᠷᠤᠭ᠂ ᠬᠠᠪᠢᠰᠤᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠤᠬᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠪᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠨᠤᠮ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠬᠠᠪᠳᠠᠰᠤ ᠪᠠ ᠭᠠᠳᠠᠷ ᠬᠠᠪᠳᠠᠰᠤ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠡᠷ ᠤᠩᠰᠢᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠨᠢᠳᠦᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠡᠴᠡ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠦᠷᠳᠦᠬᠦ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ᠂ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤ ᠨᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠡᠷ ᠲᠤᠮᠤᠷᠠᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠡᠢ᠌ᠮᠤ ᠡᠴᠡ᠂ ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠡᠷᠬᠡᠪᠰᠢ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠭᠡᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(自然科学) 2015年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn