Paper Information


Title ᠬᠠᠰᠪᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢᠯ ᠢ ᠲᠤᠷᠰᠢᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠲᠠᠯᠠᠯᠲᠠᠢ
Keyword ᠬᠠᠰᠪᠤ;ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ; ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢᠯ
Abstract ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠠᠯᠲᠠᠷᠲᠦ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠬᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠬᠠᠰᠪᠤ᠂ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠤᠨᠭᠤᠳᠠᠭ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ《ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠠᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠡᠭᠦᠳᠦᠨ》 ᠢ ᠲᠦᠴᠢᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠴᠣᠬᠤᠯᠠᠪᠤᠷᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ《ᠤᠷᠤᠰᠢᠯ》᠂ 《ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ》᠂《ᠪᠦᠬᠦᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠤᠯᠤᠯ》 ᠢ ᠪᠢᠴᠢᠵᠦ᠂ ᠨᠡᠢᠢᠲᠡ ᠲᠦᠴᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠨᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠬᠦᠮᠵᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古师范大学学报 1983年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn