Paper Information


Title ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠤᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠴᠢᠳᠠᠪᠬᠢ
Creator ᠨᠤᠷᠵᠢᠨ
Keyword ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ; ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ; ᠦᠢᠯᠡᠳᠤᠯ ; ᠴᠢᠳᠠᠪᠬᠢ
Abstract ᠲᠤᠰ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠡᠯ ᠢ ᠠᠪᠴᠦ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠶᠠᠷᠢᠭᠳᠠᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠠᠪᠢᠶᠠᠯᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠨᠤᠯ ᠡᠴᠨ ᠡᠰᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠴᠠᠬᠠᠷ ᠠᠮᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠠᠲ᠋ᠸᠷᠢᠶᠠᠯ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠨ᠂ ᠪᠠᠰᠠ ᠪᠤᠰᠤ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠡ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠪᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 1991年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn