Paper Information


Title ᠬᠢᠩᠭ᠋ᠠᠨ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠣᠮᠤᠭ ᠶᠠᠷᠢᠶ ᠠ ᠳᠡᠬᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠰᠬᠠᠯ
Creator ᠨᠠᠷᠠᠨᠭᠡᠷᠡᠯ
Keyword ᠬᠢᠩᠭ᠋ᠠᠨ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ; ᠬᠠᠵᠠᠷ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠣᠮᠤᠭ ᠶᠠᠷᠢᠶ ᠠ; ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠰᠬᠠᠯ
Abstract ᠬᠢᠩᠭ᠋ᠠᠨ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠰᠤᠨ  ᠤ ᠲᠣᠮᠤᠭ ᠶᠠᠷᠢᠶ ᠠ ᠨᠢ ᠬᠢᠩᠭ᠋ᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠠᠩ ᠠᠩᠨᠠᠯ᠂ ᠮᠠᠯ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠤ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠳᠤ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠣᠪᠤᠷ ᠨᠠᠨᠳᠢᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠢ ᠲᠤᠰᠬᠠᠵᠤ᠂ᠬᠢᠩᠭ᠋ᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠲᠡᠦᠬᠡ᠂ ᠣᠶᠣᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠ᠂ᠰᠦᠰᠦ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2011年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn