Paper Information


Title 《ᠯᠢ ᠴᠢᠶᠠᠨ ᠶᠢᠩ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠵᠢ ᠲᠡᠨᠤᠭ᠍ᠰᠠᠨ ᠨᠢ》ᠭᠡᠬᠦ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠮᠣᠲ᠋ᠢᠹ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠯᠲᠠ
Creator ᠬᠦᠴᠦᠨᠲᠤ
Keyword 《ᠯᠢ ᠴᠢᠶᠠᠨ ᠶᠢᠩ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠵᠢ ᠲᠡᠨᠤᠭ᠍ᠰᠠᠨ ᠨᠢ》;ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ;ᠮᠣᠲ᠋ᠢᠹ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠯᠲᠠ
Abstract ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠮᠣᠲ᠋ᠢᠹ ᠤᠨ ᠬᠢᠬᠡᠶᠡᠨ ᠼ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭᠵᠢᠬᠤ ᠨᠢ ᠵᠦᠪᠬᠡᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠮᠣᠲ᠋ᠢᠹ ᠲᠣᠳᠤᠷ ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ  ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠨᠡᠢᠢᠴᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠳᠠᠨᠢᠬᠢ ᠲᠤᠤᠯᠢ ᠂ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠲᠣᠮᠤᠭ᠂ ᠠᠮᠠᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠲᠣᠳᠤᠷ ᠠ ᠡᠴᠡ ᠪᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠵᠦᠢᠯ ᠢᠢᠡᠨ ᠡᠰᠭᠡᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠮᠣᠲ᠋ᠢᠹ ᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭᠤ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠋ ᠠ ᠵᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠬᠦᠷᠦ ᠬᠤᠭᠤᠷᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ 《ᠯᠢ ᠴᠢᠶᠠᠨ ᠶᠢᠩ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠵᠢ ᠲᠡᠨᠤᠭ᠍ᠰᠠᠨ ᠨᠢ》 ᠭᠡᠬᠦ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠮᠡᠲ᠋ᠢᠹ ᠢ ᠪᠣᠰᠤᠳ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠮᠣᠲ᠋ᠢᠹ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠵᠠᠳᠠᠯᠵᠠᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2013年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn