Paper Information


Title ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠢᠨᠠᠭᠰᠢᠬᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦᠨ ᠵᠦᠪ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠷᠢᠮ ᠦᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠢ ᠰᠠᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠪᠠ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯᠭᠠᠨ
Creator ᠰᠢᠨᠡᠳᠭᠡ
Keyword ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦᠨ ᠵᠦᠪ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ; ᠳᠦᠷᠢᠮ; ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯᠭᠠᠨ
Abstract ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠨ ᠪᠤᠢ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ — ᠬᠤᠳᠤᠮ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠮᠠᠨᠢ᠂ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠣᠢᠭᠤᠷ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠡᠴᠡ ᠤᠯᠠᠷᠢᠨ ᠦᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠵᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠂ ᠣᠳᠣ ᠪᠠᠷᠤᠭ ᠮᠢᠩᠭ᠍᠎ᠠ ᠰᠢᠬᠠᠮ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠲᠡᠢ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古大学学报 1984年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn