Paper Information


Title ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ  ᠢ ᠬᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠬᠦ ᠲᠤᠮᠳᠠᠬᠢ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠋ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠦᠭ᠍ᠭᠦᠭᠦᠯᠬᠦ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ
Creator ᠰᠦᠨ ᠬᠠᠢ ᠯᠢᠨ
Keyword ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠢ ᠬᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠬᠦ; ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠋ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠦᠭ᠍ᠭᠦᠭᠦᠯᠬᠦ; ᠵᠣᠭᠤᠰ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠪᠡᠷ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ
Abstract ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠋ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠦᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷᠨᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠠᠯᠪᠠᠲᠠᠨ ᠬᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠴᠢᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠦᠨ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠠᠢᠨᠵᠢ ᠵᠢ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠯᠰ ᠤᠨ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠷᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠳᠡᠬᠢ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠋ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠦᠭᠭᠦᠭᠦᠯᠬᠦ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠠᠯ ᠨᠢ ᠣᠨᠤᠯ ᠪᠠ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠪᠦᠷ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠨᠣᠴᠢᠲᠠᠢ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠣᠷᠤᠰᠢᠵᠤ ᠪᠣᠢ᠃ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠠᠯ ᠨᠢ ᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠬᠦ ᠬᠠᠷᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠳᠣᠳᠠᠢ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠵᠢ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢᠢᠡᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠪᠡᠲᠡᠳᠦ ᠡᠷᠬᠡ ᠪᠠ ᠵᠢᠷᠤᠮ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠳᠪ ᠬᠠᠯᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠬᠦ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠭ᠋ ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠢᠢᠪᠠᠰᠤ ᠦᠯᠦ ᠵᠣᠬᠢᠬᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠰᠤ ᠵᠢ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠌ ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2012年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn