Paper Information


Title ᠭᠤᠤ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠠᠰᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠰᠢᠨᠵᠢ
Creator ᠦᠷᠭᠦᠨ
Keyword ᠭᠤᠤ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠠᠰᠢᠶᠠᠯ ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠦᠢ; ᠰᠡᠷᠡᠯ ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠰᠢᠨᠵᠢ; ᠤᠶᠤᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠰᠢᠨᠵᠢ
Abstract ᠭᠤᠤ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠠᠰᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠦᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠡᠩ ᠦᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠦᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠪᠠᠯ᠂ ᠭᠤᠤ᠎ᠠ ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠨᠢ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠲᠤ ᠬᠦᠴᠦᠰ ᠦᠨ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠯ᠂ ᠠᠮᠢ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠠᠶᠤᠯ ᠰᠦᠷᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠯ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠡᠰᠡᠭᠦ ᠪᠡᠷ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠢᠯᠭᠠᠭᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠭᠤᠤ᠎ᠠ ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠷᠡᠯ ᠦᠨ ᠪᠡ ᠤᠶᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠤᠬᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠭᠤᠤ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠠᠰᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠳᠦ ᠬᠦᠷᠬᠦ ᠳᠦ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠪᠦᠷᠢᠳᠦᠭᠦᠯᠬᠦ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠨᠦᠬᠦᠴᠡᠯ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ — ᠰᠤᠨᠢᠷᠭᠤᠴᠢ ᠤᠷᠠᠮᠰ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ᠂ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠭᠦᠨᠵᠡᠭᠡᠢ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ᠂ ᠵᠦᠪ ᠭᠦᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠲᠠᠨᠢᠯᠲᠠ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠠᠵᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2003年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn