Paper Information


Title ᠦᠢᠯᠡᠳᠬᠦᠨ ᠤ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢᠯᠠᠯᠳᠡ ᠳ᠋ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢ ᠲᠦᠷᠢᠮᠵᠢᠯ ᠲᠠᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠠᠰᠠᠭ᠋ᠤᠳᠡᠯ ᠳᠤ
Creator ᠡ‍ • ᠪᠤᠶᠠᠨᠨᠦ᠋ᠯᠵᠡᠢ
Keyword ᠦᠢᠯᠡᠳᠬᠦᠨ ᠤ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢᠯᠠᠯᠳᠠ; ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠢᠳᠡᠳ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠤᠨ ᠦᠰᠤᠭ᠌ ᠪᠢᠴᠢᠭ; ᠲᠦᠷᠢᠮᠵᠢᠯ; ᠰᠢᠳᠪᠤᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠠᠪᠴᠢᠯ
Abstract 《 ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠷ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠢᠳᠡᠳ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠤᠨ ᠦᠰᠤᠭ᠌ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡᠪᠡᠷ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯᠳᠠᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ》 ᠳᠤ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶᠡᠨ ᠳᠤ ᠫᠠᠢᠰᠡ ᠱᠤᠰᠢᠭ᠎ᠠ᠂ ᠲᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠵᠠᠷ ᠂ ᠦᠢᠯᠡᠳᠬᠦᠨ ᠤ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢᠯᠠᠯᠳᠠ ᠵᠠᠷᠭᠡ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠷ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠢᠳᠡᠳ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠤᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡᠪᠡᠷ ᠤᠨ᠋ᠤᠪᠴᠢᠳᠡᠢ᠂ ᠲᠦᠷᠢᠮᠵᠢᠯ ᠲᠠᠢ᠂ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ ᠬᠡᠵᠦ ᠲᠤᠭᠳᠠᠭ᠋ᠠᠵᠡᠢ᠃ ᠬᠡᠪᠡᠴᠦ ᠪᠤᠳᠡᠳᠡᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠯᠳᠡ ᠳᠤ ᠡᠨ᠋ᠡ ᠬᠦ ᠲᠤᠭᠳᠠᠭ᠋ᠠᠯ ᠡᠴᠨ ᠵᠦᠷᠢᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠡ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠷᠤᠭ᠋ᠤ ᠲᠠᠢ ᠵᠤᠢᠯ ᠤᠯᠠᠨ ᠪᠦᠢ᠃ ᠦᠬᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠪᠤᠳᠡᠳᠡᠢ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭ᠋ᠠᠯᠳᠠ ᠳ᠋ᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠤᠷᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠬᠦᠨ ᠤ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢᠯᠠᠯᠳᠠ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢ ᠭᠡᠷᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠤᠷᠤᠰᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠠᠰᠠᠭ᠋ᠤᠳᠡᠯ ᠤᠳ ᠢ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠰᠢᠳᠪᠤᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠠᠪᠴᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠵᠦᠪᠯᠡᠮᠵᠢ ᠲᠤᠷᠡᠳᠴᠡᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2015年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn