Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷᠲᠦ ᠦᠭᠡ  ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠤᠭᠲᠠᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡ
Creator ᠬᠠᠢ ᠶᠢᠩ
Keyword ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷᠲᠦ ᠦᠭᠡ; ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠴᠢᠷ; ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠢᠮᠤ
Abstract ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠳ᠋ᠤ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠲᠠᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠢᠷᠡᠯ ᠭᠠᠷᠤᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠤᠬᠤᠴᠢᠯᠠᠵᠤ ᠮᠤᠷᠢᠳᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠦᠭᠡ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠡᠴᠡ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ 《ᠦᠯᠢᠭᠡᠷᠲᠦ ᠦᠭᠡ 》 ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠨᠡᠷᠡᠯᠬᠦ ᠤᠴᠢᠷ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ ᠢᠢᠡᠨ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ᠦᠯᠢᠭᠡᠷᠲᠦ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2018年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn