Paper Information


Title ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠤ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠳᠡᠬᠢ《 ᠰᠢᠬᠠᠭ᠎ᠠ》᠋ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠢᠮ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ
Creator ᠬᠤ ᠴᠦᠨ ᠰᠢᠶᠠᠩ
Keyword ᠰᠢᠬᠠᠭ᠎ᠠ; ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠤ ᠬᠠᠤᠯᠢ; ᠵᠠᠷᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠢᠮ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠤ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠵᠢᠴᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠲᠡᠤᠭᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠮᠠᠲ᠋ᠸᠷᠢᠶᠠᠯ ᠳᠤ ᠲᠤᠯᠭᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠡᠨ《 ᠰᠢᠬᠠᠭ᠎ᠠ》᠋ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠡᠴᠨ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ《ᠰᠢᠬᠠᠭ᠎ᠠ》᠋ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠢᠮ ᠤᠨ ᠪᠤᠳᠠᠳᠡᠢ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠴᠢ《 ᠰᠢᠬᠠᠭ᠎ᠠ》 ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠢᠮ ᠢ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠪᠠᠢ᠋ᠳᠠᠯ ᠵᠠᠷᠭᠡ ᠵᠢ ᠨᠢᠭᠳᠠᠯᠠᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠋ᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2017年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn