Paper Information


Title ᠯᠤ ᠰᠢᠶᠦ᠋ᠨ᠂ ᠰᠠᠢᠴᠤᠩᠭ᠍᠎ᠠ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠬᠤᠪᠢᠰᠤᠯ ᠤᠨ ᠣᠨ᠋ᠣᠯ
Creator ᠴᠢᠩ ᠯᠦᠩ
Keyword ᠯᠦ ᠰᠢᠶᠦ᠋ᠨ; ᠰᠠᠢᠴᠤᠩᠭ᠍᠎ᠠ; ᠬᠤᠪᠢᠰᠤᠯ ᠤᠨ ᠣᠨ᠋ᠣᠯ; ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ; ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠋ᠤᠯᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ
Abstract ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠦ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭ᠋ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠦᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦ᠂ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠠᠪᠤᠷᠭ᠋ᠤ — ᠯᠦ ᠰᠢᠶᠦ᠋ᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠰᠠᠢᠴᠤᠩᠭ᠋᠍᠎ᠠ (ᠨᠠ‍ · ᠰᠠᠢᠨᠴᠤᠭᠲᠤ᠎) ᠶᠢᠨ ᠳ᠋ᠠᠷᠸᠢᠨ ᠦ ᠬᠤᠪᠢᠰᠤᠯ ᠤᠨ ᠣᠨ᠋ᠣᠯ ᠤᠨ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠵᠦ᠂ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠳᠤ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨ᠋ᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠤ ᠣᠨ᠋ᠣᠯ  ᠰᠠᠭ᠋ᠤᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠪᠤᠯᠭ᠋ᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ᠂ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠰᠢᠤᠬᠠᠨ ᠢᠯᠡᠷᠡᠯ ᠲᠡᠢ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠨᠢ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠋ᠤᠯᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠵᠤᠷᠢᠪᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2002年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn