Paper Information


Title ᠲᠤᠭᠠᠴᠠᠭ᠋ ᠡ ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯᠳᠠ
Creator ᠠᠡᠢᠮᠸᠢ
Keyword ᠲᠤᠭᠠᠴᠠᠭ᠋ ᠡ ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ᠂ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠂ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯᠳᠠ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠲᠤᠤᠷᠠᠬᠢ ᠮᠡᠳᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠡᠢ᠄ ᠨᠢᠭᠡ᠂ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠢ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠪᠤᠯ ᠲᠤᠭᠠᠴᠠᠭ᠋ ᠡ ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠋ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠌ ᠡ;ᠬᠤᠶᠠᠷ᠂ ᠬᠡᠳᠤᠨ ᠵᠤᠡᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠵᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠂ ᠲᠤᠭᠠᠴᠠᠭ᠋ ᠡ ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠪᠤᠯ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠢ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠴᠢᠬᠤᠯ ᠠᠷᠭ᠋ ᠡ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠵᠢ ᠲᠤᠷᠠᠳᠴᠠᠢ᠃ ᠭᠤᠷᠪᠡ᠂ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠨᠢ ᠲᠤᠭᠠᠴᠠᠭ᠋ ᠡ ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠪᠠᠡᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠵᠢ ᠲᠦᠷᠭᠡᠳᠭᠡᠪᠡ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2004年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn