Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯᠵᠢᠨ ᠦ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠬᠡ ᠬᠡᠯᠡ ᠦᠰᠦᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠵᠢᠴᠢ ᠤᠳᠤᠬᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ
Creator ᠨᠤᠭᠤᠨᠶᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ
Keyword ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯᠵᠢᠨ; ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠬᠡ ᠬᠡᠯᠡ ᠦᠰᠦᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ; ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠤᠨᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ
Abstract ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯᠵᠢᠨ ᠦ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠬᠡ ᠬᠡᠯᠡ ᠦᠰᠦᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠬᠡ ᠬᠡᠯᠡ ᠦᠰᠦᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠰᠦᠨ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠤᠴᠢᠨ ᠦᠶ ᠡ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠳᠡᠯᠡᠬᠢ ᠳᠡᠦᠬᠡᠨ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳᠤ ᠳᠠᠰᠤᠷᠠᠯᠲᠠ ᠦᠬᠡᠢ ᠦᠬᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯ ᠰᠢᠨᠠᠴᠢᠯᠠᠯ ᠬᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢ ᠳᠠᠪᠰᠢᠩᠭ᠋ᠤᠢ ᠳᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠵᠢᠮ ᠡ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠠᠯᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠦ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠡᠨᠳᠡ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠦᠰᠢᠲᠠᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯᠵᠢᠨᠴᠤᠳ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠦ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠳᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤᠮᠳᠠ ᠡᠴᠡ ᠰᠢᠮ᠎ᠡ ᠳᠡᠵᠢᠭᠡᠯ ᠬᠦᠷᠳᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠬᠡ ᠬᠡᠯᠡ ᠦᠰᠦᠭ ᠶᠢᠨᠨ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠬᠦᠯᠭᠦ ᠳᠡᠦᠬᠡᠨ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ  ᠶᠢ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠭᠡᠷ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠦᠪᠡᠷᠰᠡᠳ ᠤᠨ ᠪᠠᠯᠠᠷᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠠᠮᠠᠷᠢ ᠪᠡᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠤᠯᠠᠮ ᠡᠴᠡ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯᠵᠢᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠦ ᠦᠬᠡ ᠬᠡᠯᠡ ᠦᠰᠦᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠦᠨᠢ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠠᠮᠢᠵᠢᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2008年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn