Paper Information


Title ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠪᠤᠰᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪ ᠬᠦᠷᠦᠩᠭᠡ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠴᠢᠷ
Creator ᠰ᠂ ᠬᠢᠴᠶᠶᠡᠯᠲᠤ
Keyword ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠪᠤᠰᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ; ᠪᠡᠶᠡᠳᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ; ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠦ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪ ᠬᠦᠷᠦᠩᠭᠡ; ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠢ ᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠪᠡᠯᠭᠡ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭ
Abstract ᠳᠤᠰ ᠥᠭᠥᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯᠬᠢᠳᠡᠨ ᠦ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪ ᠬᠦᠷᠦᠩᠭᠡ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠤ ᠤ ᠬᠤᠯ‍ ᠪᠠᠢ᠋‍ ᠰᠤᠷ‍ ᠭᠦ‍ ᠰᠢᠨ‍ ᠤ ᠰᠤ‍ ᠵᠤ‍ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠬᠢᠵᠦ ᠂ ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠡᠷ ᠡ ᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠲᠤᠭᠠᠴᠢᠬᠤ  ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠪᠤᠰᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪ ᠬᠦᠷᠦᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠲᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠡᠷ ᠡ ᠲᠤᠮᠢᠶ ᠡ᠂ ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪ ᠬᠦᠷᠦᠩᠭᠡ ᠭᠡᠬᠦ ᠨᠡᠷ ᠡ ᠲᠤᠮᠢᠶ ᠡ ᠲᠠᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠨ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠤᠬᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠦ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠵᠤ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠭᠰᠡᠭᠡᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠭᠡᠳ᠂ ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠪᠤᠰᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠲᠠᠷᠤᠢ ᠠᠮᠠᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠪᠤᠶᠤ ᠤᠶᠤᠨ ᠦ ᠬᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠮ ᠶᠢᠨᠷ ᠠᠮᠢᠵᠢᠷᠠᠯ ᠶᠢᠨᠨ ᠤᠯᠳᠠᠭ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠢ ᠳᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢ᠌ᠯᠠᠪᠠ ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 蒙古学研究 2007年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn