Paper Information


Title ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠯᠤ ᠤᠨ ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠯᠤ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠩ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠮᠠᠶᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ
Creator ᠶᠤᠰᠢᠲᠠ ᠵᠢᠶᠤᠨᠶᠢᠴᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠵᠤ᠂ ᠠᠯᠳᠠᠨᠭᠠᠷᠠᠭ᠂ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠪᠠ᠃
Keyword ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ; ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠮᠠᠶᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ; ᠨᠠᠮᠤᠭ ᠲᠠᠷᠢᠶ ᠠ
Abstract ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠠᠯᠢ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠲᠠᠷᠢᠶ ᠠ ᠲᠠᠷᠢᠵ ᠤᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠲᠠᠢ ᠶᠣᠮ᠃ ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠲᠡᠬᠢ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠮᠤ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠶᠢᠭ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠲᠠ ᠨᠢ ᠬᠢᠲᠡᠳ ᠮᠠᠶᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠲᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠵᠦ ᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠨᠢᠭᠲᠠ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠂᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2017年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn