Paper Information


Title ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠯ ᠤᠨ ᠴᠦᠬᠡᠨ ᠲᠤᠭᠠᠲᠤ ᠤᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠠᠨ ᠤ ᠤᠶᠤᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠳᠡᠬᠢ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠯ
Creator ᠤᠶᠤᠨᠭᠡᠷᠡᠯ; ᠲᠡᠯᠠᠨᠬᠦᠦ
Keyword ᠴᠦᠭᠡᠨ ᠲᠤᠭᠠᠲᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠡ ᠤ ᠤᠶᠤᠲᠠᠳ; ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠯ; ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦ; ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠪ ᠴᠢᠠᠨᠷ; ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ
Abstract ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠴᠦᠭᠡᠨ ᠲᠤᠭᠠᠲᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠤᠶᠤᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠪ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠲᠤᠮᠢᠶᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠳᠤᠬᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠷᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠲᠤᠳᠠᠨᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤᠬᠢ ᠨᠢᠭᠤᠭᠲᠠᠮᠠᠯ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠡᠷᠢᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠠ᠎᠎ᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2017年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn