Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠳᠡᠮᠡᠭᠡᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠳᠠᠯᠠᠢ
Keyword ᠳᠡᠮᠡᠭᠡ; ᠤᠷᠤᠯᠳᠠᠭᠠᠨ; ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ ; ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭᠤ ᠳᠡᠮᠡᠭᠡᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠦ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠦᠬᠡᠨ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠨ ᠳᠤᠳᠤᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ᠂ ᠳᠡᠮᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠶᠡᠬᠡ ᠨᠠᠢ᠌ᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠳᠤᠰᠬᠠᠢ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ᠪᠤᠤᠷ ᠠ ᠠᠳᠠᠯᠢᠳᠬᠠᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠮᠦᠷᠦᠢᠴᠡᠭᠡᠨ ᠢ ᠳᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠦ ᠡᠴᠡ ᠰᠤᠩᠭ᠋ᠤᠬᠤ᠂ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠦ ᠴᠠᠭ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠪᠠ ᠳᠠᠮᠠᠭᠡᠨ ᠦ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠳᠡᠮᠡᠭᠡᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠦ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠲᠦᠷᠢᠮ᠂ ᠬᠢᠨᠠᠭᠴᠢᠳ ᠪᠠ ᠬᠢᠨᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ᠂ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠦ ᠳᠡᠯᠡᠪᠦᠷ ᠤᠨ ᠪᠡᠯᠡᠳᠭᠡᠯ ᠪᠠ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠦ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ᠂ ᠳᠡᠮᠡᠭᠡᠨ ᠴᠤᠯᠠ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤ᠂ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠪᠠᠯᠠᠭ᠌ ᠤᠨ ᠶᠤᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠳᠤᠰ ᠳᠤᠰ ᠲᠤᠭᠠᠴᠢᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2008年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn