Paper Information


Title ᠳ᠋ᠦᠨᠬᠤᠸᠠᠩ ᠠᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠢ᠌ᠭᠤᠷᠵᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠴᠢ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ
Creator ᠤᠶᠤᠨ
Keyword ᠳ᠋ᠦᠩᠬᠤᠸᠠᠩ ᠠᠭᠤᠢ; ᠤᠢ᠌ᠭᠤᠷᠵᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ; ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ; ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ
Abstract ᠳ᠋ᠦᠨᠬᠤᠸᠠᠩ ᠠᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ ᠲᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠬᠢᠳᠠᠳ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ  ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠰᠠ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠦᠰᠦᠭ᠂ ᠤᠢ᠌ᠭᠤᠷ ᠦᠰᠦᠭ᠂ ᠰᠤᠭᠳᠠ ᠦᠰᠦᠭ᠂ ᠲᠠᠩᠭᠤᠳ ᠦᠰᠦᠭ᠂ ᠮᠤᠨᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ (ᠤᠢ᠌ᠭᠤᠷᠵᠢᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠲᠦᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠦᠰᠦᠭ)ᠪᠠ ᠴᠦᠬᠡᠨ ᠲᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠠᠨᠰᠺᠷᠢᠲ᠋ ᠦᠰᠦᠭ (ᠭᠤᠤᠯ ᠨᠢ ᠮᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠦᠰᠦᠭ)ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠤᠯᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ ᠨᠤᠭᠦᠳ ᠪᠤᠢ᠃ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ ᠨᠢ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠦᠷᠳᠡᠭ ᠶᠢᠡᠷ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ᠂ ᠳ᠋ᠦᠨᠬᠤᠸᠠᠩ᠂ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠵᠢᠴᠢ ᠲᠤᠷᠭᠠᠨ ᠵᠠᠮ ᠲᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠤᠯᠳᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠤᠪᠤᠷ ᠴᠤᠬᠠᠭ ᠮᠠᠲ᠋ᠸᠷᠢᠶᠠᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠨᠢ ᠴᠦᠬᠡᠨ ᠲᠤᠭᠠᠳᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠦᠰᠦᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠳᠤ ᠬᠤᠪᠤᠷ ᠦᠨᠡᠳᠦ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠸᠷᠢᠶᠠᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ᠂ ᠳ᠋ᠦᠨᠬᠤᠸᠠᠩ ᠠᠭᠤᠢ ᠳᠡᠬᠢ ᠤᠢ᠌ᠭᠤᠷᠵᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠴᠢ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2012年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn