Paper Information


Title ᠦᠬᠤᠸᠠᠨ ᠤ ᠠᠭ᠋ᠤᠰᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠬᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠨᠠᠰᠤᠨᠨᠦ᠋ᠯᠵᠡᠢ
Keyword ᠦᠬᠤᠸᠠᠨ; ᠦᠸᠠᠨ; ᠢᠤᠢ ᠸᠸᠨ; ᠬᠢᠳᠡᠨ; ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ
Abstract ᠲᠡᠤᠭᠡᠨ ᠲᠠᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠠᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ 《 ᠦᠬᠤᠸᠠᠨ》-《ᠢᠤᠢ ᠸᠸᠨ》 ᠬᠡᠮᠡᠭᠴᠢ ᠮᠡᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠤ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠵᠠᠬᠦᠨ ᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠬᠡᠮᠡᠡ ᠠᠯᠳᠠᠷᠰᠢᠵᠡᠢ᠃ ᠦᠬᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠂ 《ᠦᠬᠤᠸᠠᠠ》-《ᠢᠤᠢ ᠸᠸᠠ》᠋ ᠤ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠬᠤᠪᠢᠰᠤᠯ ᠢ ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠲᠡᠤᠭᠡᠨ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠳ ᠡᠴᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠡᠳᠡ ᠨᠠᠷ ᠪᠤᠯ ᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠤᠭᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠤ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭᠳᠤ ᠴᠤᠭᠴᠠᠰ ᠮᠦᠨ ᠬᠡᠬᠦ ᠦᠵᠡᠯᠳᠡ ᠪᠡᠨ ᠲᠤᠷᠠᠳᠴᠦ᠂ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠨᠤᠬᠦᠳ ᠤ ᠬᠠᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠮᠡᠷᠭ᠋ᠤᠭ᠋ᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠨ᠋ᠠᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠲᠡᠪᠰᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠵᠢ ᠵᠤᠷᠢᠪᠡ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2014年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn