Paper Information


Title ᠡᠬᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠪᠠᠨ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦᠯᠡᠬᠦ᠂ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠳᠦ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯ ᠵᠢᠷᠦᠮ ᠢ ᠡᠷᠬᠢᠮᠯᠡᠬᠦ ᠎- ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯᠯᠠᠬᠤ ᠤᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠢ ᠰᠦᠩ ᠬᠢᠳᠠᠳ ᠶᠢᠡᠷ ᠲᠤᠭᠤᠷᠪᠢᠪᠠ; ᠢᠦᠢ ᠯᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠪᠠ
Keyword ᠡᠬᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ; ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠳᠦ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠳᠡ; ᠢᠳᠡᠭᠡᠯ ᠵᠢᠷᠤᠮ
Abstract ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠢ᠌ᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠲᠦᠰᠦᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠤᠢ᠌ᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ 2008 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯᠯᠠᠬᠤ ᠤᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠢ 《ᠡᠬᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠳᠦ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢ ᠡᠷᠬᠢᠮᠯᠡᠨ᠂ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯ ᠵᠢᠷᠤᠮ ᠢ ᠡᠷᠬᠢᠮᠯᠡᠬᠦ》 ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠦᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠰᠢᠷᠭᠠᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭ᠋ᠤᠢ᠌ᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠰᠢᠷᠢᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠠᠢ᠌ᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠯᠤᠭᠢᠭ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2012年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn