Paper Information


Title 《ᠬᠠᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ》 ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠦᠨᠡᠨ ᠢ ᠲᠤᠰᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ
Creator ᠪᠤ • ᠰᠠᠢ᠌ᠵᠢᠷᠠᠬᠤ
Keyword ᠬᠠᠰᠠᠷ; 《ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ》; ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠦᠨᠡᠨ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ 《ᠬᠠᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ》 ᠪᠤᠯ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠰᠠᠷ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠲᠡᠮᠦᠵᠢᠨ ᠤ《ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ》 ᠪᠠ ᠬᠠᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠠᠷᠪᠤᠯ ᠨᠠᠮᠨᠠᠯ᠂ ᠡᠷᠡᠯᠬᠡᠭ᠌ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷᠯᠢᠭ ᠵᠠᠩ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠵᠢᠴᠢ ᠲᠦᠷᠦᠵᠦ ᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠰᠤ᠂ ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠵᠤ ᠨᠤᠳᠤᠭᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠢᠨᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠷᠢᠰᠢᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠦᠨᠡᠨ ᠢ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠯᠠᠨ ᠲᠤᠰᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠶᠤᠮ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2002年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn