Paper Information


Title ᠲᠡᠭᠡᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠬᠢᠳᠡᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠰᠤᠷᠭᠠᠠᠬᠤ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠴᠢᠷ
Creator ᠦᠷᠭᠦᠨ
Keyword ᠲᠡᠭᠡᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ; ᠵᠠᠬᠢᠳᠡᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠰᠤᠷᠭᠠᠠᠬᠤ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ;ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯᠳᠠ
Abstract ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯᠳᠡ ᠨᠢ ᠨᠠᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠤᠩᠬᠢ ᠴᠤᠭᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠬᠢ ᠲᠠᠢ ᠬᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠳᠤᠯᠠᠪᠤᠷᠢ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠡ ᠵᠢ ᠲᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠨ ᠡᠳᠤᠷ ᠢᠷᠡᠬᠦᠶ᠎ᠡ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠢ ᠤᠯᠠᠮ ᠶᠢᠡᠷ ᠲᠠᠳᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯᠵᠦ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 1988年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn