Paper Information


Title ᠤᠷᠲᠤᠰ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠲᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠩ》 ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠳᠠ ᠪᠠ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠲᠠ ᠵᠢ ᠦᠭᠦᠶᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠪᠠᠢ ᠪᠦᠬᠡ
Keyword ᠤᠷᠲᠤᠰ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤ; 《ᠲᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠩ》; ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠬᠤᠪᠢᠰᠤᠯ
Abstract ᠤᠷᠲᠤᠰ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ《ᠲᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠩ 》 ᠪᠤᠯ 1933ᠣᠨ ᠤ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠪᠡᠷ ᠤᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠰ ᠰᠣᠮᠤᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠯᠮ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠢ(ᠪᠤᠶᠤ ᠲᠤᠳᠤᠷᠤᠢ) ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠶᠠᠩ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠲᠡᠭᠡᠷ ᠡ ᠡᠭᠦᠰᠴᠦ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2018年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn