Paper Information


Title ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠷᠢᠶ ᠡ ᠡᠴᠡ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠠ ᠠᠩᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ
Creator ᠬᠤᠩ ᠶᠢᠩ
Keyword ᠠᠩᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡ;ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ; ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠲᠡᠦᠭᠡ ᠰᠣᠶᠣᠯ
Abstract ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢ ᠠᠩᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠲᠠ ᠠᠩᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠳ᠋ᠦ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠲᠡᠦᠭᠡ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠲᠠᠮᠡᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠵᠦᠪᠬᠡᠨ ᠠᠩᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠪᠡ ᠦᠭᠡ ᠦᠰᠦᠭ ᠢ ᠰᠠᠢᠲᠤᠷ ᠨᠢᠳᠦᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠵᠦᠢ ᠵᠢ ᠵᠢ ᠰᠠᠢᠨ ᠰᠤᠷᠴᠤ᠂ ᠦᠭᠦᠯᠡᠪᠦᠷᠢ ᠵᠢ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠪᠢᠴᠢᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠪᠠᠯ ᠪᠤᠯᠴᠢᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠤᠷᠤᠰᠢᠵᠤ᠂ ᠠᠩᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡ ᠤ ᠲᠡᠦᠭᠡ ᠰᠣᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠵᠢ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠬᠢᠯᠬᠦ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠬᠦᠩᠭᠡᠪᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠨᠡᠢᠲᠡᠮ ᠤᠷᠤᠰᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠢᠷᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠠᠩᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠲᠡᠦᠭᠡ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠵᠦᠪ ᠢᠢᠡᠷ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠲᠤᠯᠭᠠᠮ ᠠ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 中国蒙古学 2018年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn